Norway / Lofoten 2016
Lofoten
Lofoten, Orcas
Lofoten, Orcas
Lofoten, Rentiere
Lofoten
Lofoten, Schneehuhn
Lofoten
Lofoten, Sunset
Lofoten, Orca
Senja, Whale
Lofoten
Lofoten
Senja, Whale
Lofoten
Senja
Lofoten
Lofoten
Lofoten, Sunset
Lofoten
Lofoten, Sunset
Lofoten, Utakleiv