Norway / Lofoten 2016
Lofoten
Lofoten, Orcas
Lofoten
Lofoten
Lofoten
Senja
Lofoten
Lofoten, Sunset
Lofoten
Lofoten, Orca
Lofoten
Lofoten, Schneehuhn
Lofoten, Rentiere
Lofoten, Orcas
Lofoten
Senja, Whale
Senja, Whale
Lofoten
Lofoten, Sunset
Lofoten, Sunset
Lofoten, Utakleiv